best college essay writing service

Goede Week en Pasen

April 14th, 2022

 

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen, volgend op de Goede oftewel Stille Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus, hun belangrijkste en grootste profeet, de Zoon van God, uit de dood is opgestaan, op de derde dag (zondag) na zijn kruisiging. Pasen verwijst ook naar een 50 dagen durende periode vanaf Paaszondag tot Pinksteren (christelijk feest waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht). Katholieken mogen gedurende de 50 dagen periode hun jaarlijks paasplicht vervullen.
Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het Joodse Pesach. Bij dit Joods feest wordt het einde van de joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte herdacht. Pesach duurt 7 of 8 dagen en begint rond de 1ste of 2de volle maan na de lente-equinox. In het jaar 325 zijn de data van beide feesten officieel van elkaar ontkoppeld.

De Goede Week begint met Palmzondag, wat afgelopen zondag is geweest. Palmzondag is de laatste zondag van de vastentijd; de zondag vòòr Pasen. Op deze dag vieren de christenen de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem, gezeten op een ezel.
Later in de week is er Witte Donderdag, waarop het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn discipelen heeft gehad en de eucharistie die hij heeft ingesteld, worden herdacht. Eucharistie is een ritueel om hem te gedenken; het is het delen van brood en wijn, die symbool staan voor Jezus zijn lichaam en zijn bloed dat vergoten is.

Op Goede Vrijdag wordt in somberheid herdacht de kruisiging en dood van Jezus. Dat deze vrijdag ‘Goed’ wordt genoemd, kan worden verklaard als dat de kruisdood van Jezus het noodzakelijk offer was dat verlossing van de zonde mogelijk maakte; de dag is dus ‘goed’ is voor de ziel van de gelovigen.

Hierna volgt Stille Zaterdag, de laatste dag van de 40 dagen vastentijd die na de 3 dagen van Carnaval, op Aswoensdag, is begonnen. Op deze dag zijn de klokken stil, tot aan de Paaswake.
De Paaswake begint op Stille Zaterdag bij zonsondergang en eindigt op zondag, 1ste Paasdag, bij zonsopkomst. Bij Paaswake wordt herdacht dat Jezus in deze nacht is opgestaan uit de dood. De Paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus’ verrijzenis.

In de loop van de tijd zijn bij de viering van Pasen enkele elementen van oude lentefeesten erin opgenomen. Zo is bijvoorbeeld het eten van passeieren van middeleeuwse oorsprong. De paashaas, die staat voor lente en nieuw leven, heeft van oorsprong een pedagogisch karakter. Oorspronkelijk gaf hij de paaseieren alleen aan kinderen die zich goed gedragen. Nu verschuilt hij de eieren en mogen alle kinderen ernaar op zoek.

Wereld Autisme Dag

April 2nd, 2022

 

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag om de bewustwording te vergroten in wat autisme is. Autisme is een aangeboren aandoening, waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Psychiater en hoogleraar autisme, Wouter Staal, verwoordt het als: autisme is de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’

Autisten ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Bij hen komen externe impulsen hard (oorverdovend en druk) en in fragmenten aan. Het is vaak van buitenaf niet te zien dat iemand autistisch is, waardoor veel mensen het onderschatten; het is een ‘onzichtbaar’ probleem.

Vaak komen de symptomen op school aan het licht. Naar schatting hebben ongeveer 35 miljoen mensen wereldwijd een stoornis in het autistisch spectrum. De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Ongeveer 30% heeft een verstandelijke beperking.

Het is voor wetenschappers nog steeds moeilijk te achterhalen wat autisme precies is; er zijn namelijk geen bloed- en DNA tests om de aandoening vast te stellen. De diagnose wordt gedaan op basis van gedragskenmerken, zoals hun ‘sociale intuïtie’ die minder goed of anders is ontwikkeld, over- of ondergevoeligheid voor informatie die op hun afkomt (ook via de zintuigen), beperkte en repetitieve gedragspatronen en sterke punten als oog voor detail, analytisch denken, technisch inzicht, loyaliteit en eerlijkheid. 70% van de autisten heeft op enig moment last vaen een stemmings-, persoonlijkheids- of mentale stoornis. Ook ADHD en epilepsie komen relatief vaak voor bij autisten.

Doordat autisme op vele verschillende manieren tot uiting kan komen, spreekt men in de psychiatrie van Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Bronnen: https://www.beleven.org/feest/wereld_autisme_dag, https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/

Earth Hour

March 25th, 2022

 

De World Wide Fund for nature (WWF) startte in 2007, samen met haar partners, het ‘lights-out event’ in Sydney, Australie, om de bewustwording te vergroten van de gevolgen van klimaatsveranderingen. Nu doen bijkans 190 landen en gebieden mee aan Earth Hour, dat gehouden wordt op de laatste zaterdag van maart; dit jaar dus op 26 maart. Rond 20.30u doen alle deelnemers wereldwijd hun lichten voor 1 uur lang uit en bezinnen zich daarbij wat voor impact het groot energieverbruik van de mensheid, in al zijn vormen, heeft op de natuur en het klimaat. Momenteel lijkt er geen verbetering te zijn in het menselijk handelen en blijft het klimaat veranderen als gevolg van het razendsnelle verlies van biodiversiteit en natuur. Natuurlijke systemen die zorgen voor ons voedsel, water, schone lucht, enz. raken in de war en gaan kapot, waardoor het voortbestaan van de mensheid en alle andere levende organismen in gevaar komt.

In Suriname zal op zaterdag 26 maart de gedachtegang achter earth hour worden gecombineerd met een schoonmaakdag. WWF Guyanas introduceert op die dag: “Join the earth hour – plastic pick up and run”. Deze activiteit houdt in dat men al rennend, maar ook lopend, rondliggend plastic opruimt. Zo is men tegelijk gezond en milieubewust bezig. De start is om 17.30u bij Waka Pasi en de route is 5 km.

Laten we niet alleen tijdens Earth Hour, maar ons elk moment van bewust zijn, dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van onszelf en van deze aarde, ons enige echte thuis, en dat wij dus duurzaam moeten omgaan met de middelen die wij krijgen vanuit de natuur.

Wereld water dag

March 22nd, 2022

 

Vanaf 1993 wordt jaarlijks op 22 maart Wereld Waterdag gevierd. In vele landen wordt op en rond die dag de waterproblematiek aan een breder publiek kenbaar gemaakt middels evenementen en het verspreiden van informatie over water. Wereldwijd hebben landen te kampen met goed waterbeheer en acceptabele sanitatie. Deze problematiek leidt tot onder meer uitputting van natuurlijke hulpbronnen, bodemdaling en voedsel tekorten. Verrwoestijning van gebieden leidt ook tot meer verbruik van bruikbaar water, wat schaarste ervan verder in de hand werkt. Deze oorzaken, alsook demografische en economische ontwikkelingen hebben ons meer bewust gemaakt van de noodzaak om het bruikbare water goed te managen.

Dit jaar staat in het teken van ‘grondwater’. Grondwater is onzichtbaar, maar de impact ervan is overal zichtbaar. Uit het zicht, onder onze voeten, is grondwater een verborgen schat die ons leven verrijkt. Grondwater is heel belangrijk voor het leven van planten, dieren en mensen, maar het is ook kwetsbaar voor vervuiling.

Grondwater is regenwater dat op de bodem is gevallen en dan wegzakt tussen de korrels van zand, kiezels en klei, totdat het niet verder kan. Op dat niveau verzamelt het water zich en kan gemeten worden hoeveel water er in de bodem zit. Afhankelijk van de plek, kan men zelf een grondwaterbron aanleggen en een pomp aansluiten, waarmee men dan (deels) zelfvoorzienend is.

Grondwater gaat ondergronds zijn natuurlijke gang en kent geen (lands)grenzen. Daarom moeten wij kunnen samenwerken en goed voor de grond en het grondwater zorgen.

(Bronnen: http://www.riool.info/grondwater, http://www.worldwaterday.org, https://www.beleven.org/feest/wereld_water_dag )

Holi Phagwa

March 17th, 2022


Het Holifeest oftewel Holi Phagwa is een Hindu feest dat rond de maand maart wordt gevierd. Op Phagwa vieren de hindoeïsten de overwinning van het goede over het kwade en het aanbreken van de lente (volgens de Gregoriaanse kalender). Jaarlijks valt Phagwa een dag na de volle maan van de maand Phaalguna (volgens de hindoekalender) en vandaar ook de naam van het feest: Phagua of Phagwa.

Het verhaal achter Phagwa is als volgt: Er was eens een koning die als een God wilde zijn. Hij kreeg van Brahma, na lang aandringen, onsterfelijkheid, dat verbonden was aan specifieke situaties. De koning eiste van elke onderdaan aanbidding op straffe van de dood. Zijn zoon weigerde hem te aanbidden, omdat hij alleen Vishnu als zijn God erkende. Zijn tante, Holika, beraamde samen met zijn vader een plan om van hem af te komen; ze zou samen met de zoon op een brandstapel gaan om zo ‘een offer te brengen aan Vishnu’, maar zij zou zichzelf stiekem beschermen met een onbrandbaar mantel. Echter, niet de zoon, maar de tante verbrandde.

Toen verscheen Vishnu in de vorm van een half leeuw, half menselijke gedaante genaamd Narasimha en nam de koning op zijn schoot, terwijl hij in een deuropening stond. Hij doodde hem bij schemering met zijn klauwen. Zo werden de specifieke situaties, die Brahma had gesteld aan de onsterfelijkheid van de koning, verbroken: hij kon niet gedood door een mens of dier (maar wel door een half mens, half dier), niet bij dag of nacht (maar wel bij schemering), niet binnen of buiten (maar wel in de deuropening), niet op de grond of in de lucht (maar wel op de schoot van Narasimha) en niet door een wapen, vloek of spreuk (maar wel door klauwen). Het goede heeft overwonnen.
Op deze dag gooien de deelnemers kleurpoeder, kleurwater, parfum en soms ook waterverf op elkaar. Deze ene dag zijn alle mensen gelijk. Culturele rijkdom, vreugde, wederzijds respect en tolerantie maken het Holifeest elk jaar onvergetelijk.

(bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Holi-Phagwa, http://www.holipoedershop.nl/)

Internationale Vrouwendag

March 8th, 2022

 

Jaarlijks wordt op 8 maart de Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag wordt op de eerste plaats herdacht de dag van de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Middels de beroemde leus “Brood en Rozen” streden zij voor betere werkomstandigheden en het recht om te mogen stemmen. Deze staking vormde het begin van jaren van strijd voor emancipatie van vrouwen, gelijke lonen en betere arbeidsomstandigheden, stoppen van vrouwendiscriminatie, geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie op de werkvloer. Deze ‘strijd’ is vandaag de dag nog gaande in vele landen van de wereld, daar gendergelijkheid nog steeds niet de norm is. Na enkele hobbels heeft de VN uiteindelijk pas in 1978 deze dag officieel uitgeroepen tot Dag van de Vrouw, dat in het teken staat van de strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen wereldwijd.

Dit jaar is het thema: “Break the Bias” (verbreek de vooroordelen) en kan dit breed uitgelegd worden als verbreek de stereotyperingen voor zowel vrouwen als mannen; ga voor gelijke rechten en emancipatie in de breedste zin voor zowel vrouwen als mannen. Laten we met zijn allen streven naar een wereld die divers, rechtvaardig en inclusief is, waarin verschil wordt gewaardeerd en gevierd. De man moet actief meedoen hieraan, zodat echte sociale verandering op gang kan komen. Zij moeten zich ontkoppelen van de stereotypering dat ze stoer moeten zijn en niet mogen huilen en moeten bereid zijn hun voorgeschoven positie op te geven. Dan kunnen we met zijn allen bereiken dat gelijke rechten voor en respectvolle behandeling van vrouwen, en ook van mannen, de norm is.